Skøde 1912

Underskrevne Gårdejer Niels Peder Kragh før af Kastkjær i Lunde Sogn, men nu boende i Øse tilstaar og Vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, Skøder og aldeles overdrager til Hrr. Kristian Peder Kristiansen af Rærup en Parcel af den mig tilhørende Ejendom Matr. No. 4a. V. Kastkjær, hvilken Parcel ifølge Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation af 29. November 1911 er skyldsat under Matr. No. 4H. V. Kastkjær for Hartkorn 2 Skp. 3 Fdk. og 1/4 Alb.

Og paalignet i Vederlag for Kirkekorntiende 1 Skp.og 1/2 Fdk. Rug. Præstekorntiende 

1 Skp. og 1/2 Fdk..Rug. og smaaredsel til Præsten 1/4 Fdk. Byg. -tilligemed Korn og Kvægtiendeandel samt Parcellens rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende.

Da den akkorderende Købesum 3200 Kr. skrive Tre Tusinde To Hundrede Kroner er berigetiget ved Kontant Betaling så skal den formeldte Parcel med Tilliggende og Tilhørende herefter tilhøre Køberen Hrr. Kristian Peder Kristiansen som hans lovlige Ejendom med de Rettigheder og Forpligtigelser, hvormed jeg hidtil har ejet og besiddet samme og hvorved bemærkes, at der er Mangl ved Adkomsten på Matr. No. 4a. og at der den 30. November 1859 er tinglæst Aftægtskontrakt fra Thomas P. Sørensen til Mette Hansdatter og Børn, hvilkenkontrakt henstaar uudslettet for Børnenes Vedkommende, - Fri for hver Mands Tiltale i øvrigt, hvorfor jeg hjemler og indestaar.

Indtil formelig Fordelingfinder sted svarer Køberen Ejendomsskyld af 3200 Kr.Som vi paaTro og Love erklære for den solgte Parcels Værdi i Handel og Vandel.

Medunderskriverne Kristian Peder Kristiansen tiltræder foranstående Skøde.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter vidnefast, med Tilføjende at Parcellen er solgt til Forening med Køberens Ejendom Matr. 9b. Rærup.-

p.t. Varde, den 8. Februar 1912.

Som Sælger: Niels P. Pedersen Kragh.

Som Køber:Kristian P. Kristiansen 

Vitterlighed:H. Knudsen

Not. For 7/53.-Matr. 4H Kastkjær, Lunde Sogn.

Ved tryk i protokolatet Dato 29/11 1911.

Hartkorn 2Skp. 7 Tdr. 1/4 Alb.

På Ejendommen hviler ingen Pant.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE