Aftægtskontrakt 1844
Christian Peder Olesen i Rærup
Aftægtskontrakt.

Oprettet mellem underskrevne Christian Peder Olesen i Rærup på den ene side som Aftægtsgiver og Ole Jensen og Hustru Mette Pedersdatter samt deres sindssvage Jørgen Olesen på den anden side som Aftægtstager.

  1. Til Beboelse har alle tre overnævnte Aftægtstagere, overlades dem de 3 østligste Fag i Gårdens Salshus, i hvilke Fag Hus, Aftægtsgiveren på egen Bekostning indretter et Rum til den sindssvage forsynet med Fjællegulv, og tvende Døre den ene ud norden af Køkkenet. 
Den Jernkakkelovn som står i Huset overlades Aftægtstagerne til Brug og Afbenyttelse ligesom de desuden forbeholde dem 2 Fag Hus ved Gården til deres Ildebrændsel. Såvel disse sidste nævnte Fag som de 3 førstnævnte Fag har Aftægtsgiveren forsvarligen at vedligeholde på hans egen bekostning, så længe Aftægtstagerne eller nogen af dem lever.
  1. Jeg Christian Peder Olesen eller Gårde's Fremtidige Ejer forpligter mig herved til Årlig at udrede følgende Ægehold således som samme i ægten nævnte Rubrikker vil blive optegnet og en gang skrevet.
Rubrik 1.
Så længe alle 3 ovennævnte Aftægtstagere lever:

5 tønder Rug, 3 1/2 tønde Byg, 2 skp. Boghvedegryn - årligen.

3 Kande sød uforfalsket nymalket Mælk, hver Morgen, 1 pund Smør hver Uge, 20 pund Saltet, tørret Flæsk uden Ben, 6 pund godt Fersk Kød, 4 tørre Torsk a' 6 pund, 200 stk. friske Hønseæg, 2 pund gode Humle, 1 1/2 skp. Småt salt , 6 kande Dansk Brændevin, 2 kande godt Tran eller Brændeolie, 12 pund godt Hør, 5 pund ren god Uld der leveres hvert Efterår, 2 Får med Uld og yngel, 13 pund Kardustobak, no. 9,4 pund Kaffebønner, 3 pund Kandissukker og 3 pund Cikorie, 13 Læs Tørv Af Hjemlede, 2 do, af Frøstrup Hede, 4 Læs Klyne, 2 Læs Flader. Alle 3 Højtidsofre.

Rubrik 2.

Når den ene er Død, til de 2 Efterladte. 3 Tønder Rug, 2 1/2 tønde Byg,1 1/4 skp. Boghvede årlig. 2 1/2Kande nymalket Mælk, 1 pund Smør hver Uge, 16 pund saltet og tørret Flæsk uden Ben, Årligen, 4 pund godt fersk Kød, 4 tørre Torsk a' 6 pund, 200 stk friske Æg, 2 pund god Humle, 1 skp. Småt Salt, 4 Kande Dansk Brændevin, 2 Kande Godt Tran, 8 pund godt Hør, 5 pund ren god Uld, leveret om Efteråret, 2 Får med Uld og Yngel, 13 pund godt Kardustobak no. 9, 4 pund Kaffebønner, 2 pund Sukker, 2 pund Cikorie, 16 Læs Tørv a' Hjemlede og 2 do af Frøstrup Hede, 4 læs Klyne, 2 læs gode Flader, Offer som i første Rubrik.

Rubrik 3.

Hvis de 2 er døde, til den længst levende:

2 1/2 Tønder Rug, 2 Tønder Byg, 1 Skp. Boghvedegryn, Årlig, 1 1/2 Kande nymalket Mælk daglig som hver Morgen leveres ved Aftægtstageren i sit Værelse, 1/2 pund Smør hver Uge, 10 pund saltet tørret Flæsk, uden Ben, Leveret hver Efterår, 5 pund godt fersk Kød, ligeledes 3 tørre Torsk a' 6 pund, 100 stk Hønseæg som leveres 4 gange årlig, nemlig Mikkelsdag, Jul, Påske, og Pinse, 1 pund god Humle om Efteråret, 3 skp. Salt, ligeledes 3 Kande Dansk Brændevin, 1 1/2 Kande til Jul 1 Kande til Påske, 1/2 kande til Pinsefest, 2 Kande god Tran om Efteråret, 5 pund godt Hør, ligeledes 5 pund god Uld,ligeledes Tobakken leveres kun så længe Ole Jensen lever, 3 pund Kaffebønner, 1 pund Sukker, 1 1/2 pund Cikorie, som leveres årlig når forlanges, det samme Brændselsom foran er nævnt til1 og 2, leveres den længstlevende tørt og godt i Aftægtshuset, Offer som i Rubrik 1.

Foruden disse Præstationer de som anført bør være sunde og forsvarligen, således at de står for god Købmandsvare at være kunne for anseet. Skal Aftægtstageren tillige have en tredje Del af Gårdens Kålhauge, samt et Agerstykke ved Gården til Kartofler, hvilket såvel som KålhaugenAftægtsgiveren gjøder forsvarligen. De Varer hvis leveranceikke allerede foran er bestemt skal

Leveres tvende Gange Årlig nemlig 1. Oktober og 1. Maj hver gang det halve.

  1. Aftægtsgiveren besørger Aftægtstagerne's Korn til og fra Mølle han efter behøves og forlanges, samt deres Brød bagt , alt Øllet brygget, Malt gjort, ligesom og i øvrigt besørge deres Mad lavet, intil den sidste død. Så skal de og have fri adgang til bryggers, og bager samt Brønd, redskaber såvel som Bagerovnen, de Leveres fornøden Lyng til Bagning.
  2. Den sindssvage Jørgen Olesen er tillagt en Gave af 100 Rd. Cour. Som skal tilsvares af Gårdens Ejer. Denne Kapital bliver indestående i Gården så længe den sindssvage forbliver hos sine Forældre og nyder forannævnte Ægehold imod at Gårdens Ejer til hver År den 13 juni Termin deraf svare lovlig 4 % Rente til hans Forældre. Men skulle den sindssvage ved døden afgå før hans Fader eller Moder tilhører overnævnte Kapitel dem og bliver fredelels at forrente af Gårdens Ejer til den sidstes død, hvor efter den deles mellem hans Arvinger på lovlig måde, dog således at Søn og Datter arver lige meget af hvad der bliver til overd af Kapitalen, thi Forældrene eller den længst levende får Ret til at disigere over samme for godtbefindende . Såfrem derimod den sindssvage Jørgen Olesen skulle leve så længe at hans Moder ikke formedels Alder og Svaghed kan tåle at åleje og opvarte ham, står det hans Forældre frit at flytte ham andetsteds hen til hans fomilie. I dette Tilfælde forpligter Gårdens Ejer sig herved til at levere til den der modtager bemeldte sindssvage den Aftægt som foran bestemte og til samme Tider undtagen Mælk og Brændsel der betales med Penge efter uvillige Mænds Skønnende. Ligeledes skal Gårdes Ejer være forbunden til den Mand som modtager den sindssvage, at udbetale indbemeldte 100 Rd. Curant, efter foregående halve Års lovlige Opsigelse første Gang til Juni eller December Termin tillige med 4 % Rente fra den Tid den sindssvage udflyttede fra Gårde og indtil Betalingen sker, Hvilken Kapital således skal tilhøre Modtageren efter den sindssvages død uden at sidstnævntes Arvinger kan deraf erholde nogen somhelst Arv. Men Modtageren skal på sin bekostning lade den sindssvage begrave på hæderlig passende Måde efter Egnens Skik. Forsåvit herimod det modsatte indtræffer nemlig at den sindssvage Jørgen Olesen overlever sine Forældre og forbliver på Gården til hans død og nyder Bevogtning Klæde Føde, Renlighed og Varme, såvel Sommer som Vinter, således som Skriftlig og fordvarligt kan være, da skal tilmeldte 100 Rd. Cour. Ene og alene tilhøre Gårdens Ejer, imod at sekoste afdødes hæderlige og anstændige Begravelse.
.

5. Aftægtstageren forbeholder dem den fornødne Bohave til eget Brug resten tagerAftægtsgiveren. De i 2den Pagt anmeldte Får udtager Aftægtsfolkene af Gårdens Fåre-flok og skal Aftægtsgiveren fodre og græsse dem Vinter og Sommer forsvarlig godt Skulle Fårene eller deres yngel på en eller anden Måde afgå ved ved døden, indsætter Gårdens Ejer andre forsvarlige Får i stedet.

6. Aftægtsgiveren er pligtig at befordre Aftægtstagerne med Heste og Vogn til og fra Kirke så ofte forlanges, ligesom 2 gange årlig til og fra deres Venner og Bekjente.

7. Aftægtstagernes alderdom og mulige Svaghed skal Gårdens Ejer pleje dem med Tilsyn og Opvartning samt rengjøre deres Klæder så snart forlanges, ligesom de i alle andre Tilfælder bør være dem behjælpelige hvortil i Særdelelshed Aftægtsgiverenes Hustru skal være forbunden.

8. Når Aftægtstagerne ved Døden afgår skal Gårdens Bebore på egen bekostning lade dem hæderlig og ansvarlig og anstændig begrave, hvorimod hine beholder al hvad Efterladenskaber, untagen hvad Kister og Skabe og Klæder der deles mellem Arvingene således at Sønner tager Faderens og Døtrene Moderens.

9. Samtlige Kontrasenterne forpligter sig på begge sider i et og Alt at påse hinandens Gavn og Bedste, samt såmeget som muligt være hinanden behjælpelig, alt således som retsindige Forældre og Børn ene og anstår.

10. Til Vitterlighed har samtlige foran nævnte Aftægtsgiveren indgangne Forpligtelse, Panteret med efter Skøde af 1. Maj 1829 tingsæt 2. September samme År nyende Gård beliggende Ejendom af Hartkorn, Ager og Eng 4Tdr. 4 Skp. 3 Fjk. 2 1/2 Alb.

Således udstæder denne Aftægtskontrakt hvad Årlige Præstationer i Henhold til Forordning af

3. September1828, efter Kontraktens første Rubrik ene anslående til Værdi af 80 Dl. Sølv med samtlige Kontrahenters Underskrifter i Vitterligheds Vidners Nærværelse. 

Rærup By Lydum Sogn 20.  Dec. 1834.

Christian Peder Olesen Søn efter Ejeren.

Til Vitterlighed: Amor Lauridsen i Lydum Sogn.

Stefan Sørensen Læst i Øster og Vester Herreds Etat d. 20. Maj 1835 Veistersen.

Dærnæst tilført bemeldte Gordens Pantebog No. 8 Fol. 365. Anmærkning:

Aftægtsgiveren Christian Peder Olesen Skøder på den foranstående 10 Pagt Pantsætte Ejendomsgård er tingløste 2. Sep. 1829 og Ejer også Panten i Kirken og dens Tiende og for øvrigt bemærkes at efter de af Sælgeren Ole Jensen Påberåbte Adkomster der ere tinglyste 8. Aug. 1783 og 29. Okt. 1828 skulle Gårdens Hartkorn være i alt 4 Tdr.4 Skp.1 Fjk.2 1/2 Alb .

Da han have omtalte Gorden hvorpå Aftægten hviler med Del i tvende Jordparceller hvoraf jeg Hans Olesen ejer den ene med Hartkorn 1 Tdr.7 Skp.1Fjl. 1 1/4 Alb. Og jeg Christiann Peder Olesen den anden af1Tdr. 5Skp.2Fjk. 4 Alb. Hartkorn, så bliver det Ole Jensen og Hustru og Søn Fremdelesbliver Heftede på begge Parceller Ejes disse hver ved deres Andel deraf forlods til Panthaverne. Dette Bekræftes med deres Underskrift:

Rærup i Lydum Sogn d. 22. Juni 1840 Hans Olesen , Christian Peder Olesen.

Som Aftægtsgiven Ole Jensen med ført Pen, som Aftægtstager.

Til Vitterlighedsvidner:H. Høy.

Foranstående Påtegning er læst i Øster og Vester Herreds Ret d. 1. Juli 1840. Vinfeldt Foged.

Derefter er forestående Påtegning tilført Pantebogen No. 10 Folio 98og den fornødne Anmærkning gjort i Pantebogen Nr. 8 Folio 365 Halmann.

Herfor betales 1 Rd. 3 Mark og 4en femtedel Sk. Sølv.

Hans Olesen 25 Rd. 2 Mark. 9Skp.

Christian Peder Olesen 14Rd.  1 Mark. 7 Skp.

Aflyst Øster og Vester Herred Ret d. 15. Juli 1844 Annuleret i Pantebogen. Dødsattest forevist.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE