AFTÆGTS CONTRACT. Mellem Niels Olufsen Urup og Sønnen Thomas Nielsen Urup på Gården Fredesberg i Thorstrup sogn. Den, 27 marts 1840.
AFTÆGTS CONTRACT 1840
AFTÆGTS CONTRACT 1840

AFTÆGTS CONTRACT. Mellem Niels Olufsen Urup og Sønnen Thomas Nielsen Urup på Gården Fredesberg i Thorstrup sogn. Den, 27 marts 1840.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niels Olufsen Urup er født i maj 1789 i Sdr. Urup, Grindsted Sogn, og han døde d. 26. februar 1879 i Fredensberg, Thorstrup Sogn, og blev begravet d. 7. marts.
Han blev døbt i hjemmet d. 18. juni 1789, og faddere ved dåben var Hans Thomsen, Jep Nielsen af Ørbæk i Hoven Sogn, Niels Mortensen og Karen Johns- datter.
Niels Olufsen Urup var degn og skoleholder i Thorstrup og tillige ejer af gården Fredensberg .
Han var gift med: Mette Thomasdatter Hun er født d. 29. april 1787 i Debel, Fåborg Sogn, og hun døde d. 12. september 1873 i Fredensberg og blev begravet d. 19. september 1873.
Mette Thomasdatter blev døbt d. 29. april 1787 i hjemmet, og faddere var Jørgen Andersen,
Iver Pedersens hustru Mette Nielsdatter og. Hans Hansens hustru, alle i Debel. Barnet blev båret af Maren Hansdatter fra Vesterbæk.

Niels Olufsen Urup blev 1814 af stamhusbesidderen på Nørholm kaldet til degn i Torstrup.
1825 købte han Fredensberg og drev denne gård sammen med skolelodden indtil 1840, da sønnen Thomas overtog gården, hvorefter Niels Olufsen Urup flyttede ind i degneboligen ved Torstrup Kirke.

Han var en agtet og anset mand i sit sogn, og han blev 1859 udnævnt til dannebrogsmand.
Da Niels Olufsen Urup afstod gården til sønnen, blev der oprettet en af tægtskontrakt med følgende ordlyd:

"Aftægts-Contract indgaaet og oprettet imellem underskrevne, Faderen, Skolelærer og Kirkesanger Niels Olesen Urup paa den ene og Sønnen Thomas Nielsen Urup, begge af Fredensberg, paa den anden Side, saaledes som følger:

1. Ligesom Faderen Niels Olesen Urup paa den ene Side har solgt og Dags Dato til skjødet sin Søn Thomas Nielsen Urup sin eiende og paaboende Gaard Fredensberg med 2 Engparceller i Andsager Mark, ialt af Hartkorn 2 Tdr. 6 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb., til- Modtagelse næstkommende lste Mai 1840, saaledes lader han og i Salget medfølge 2 Heste, 4 Køer, 2 Qvier, 4 Faar, 2 beslagne Vogne med Tilbehør, 1 Ploug, 1 Harve med mere Avls- og Gaardredskaber, som Sønnen Thomas Nielsen Urup ved Tiltrædelsen modtager, samt af Indboet 1 jern Vindovn, 1 Bilægger, 1 SengskLæder bestaaende af 2 Dyner, 2 Puder og 2 Lagner, item.
1 Kobber Brygkjedel med Tilbehør og videre Bryg- og Bage-Redskaber, hvoraf saavelsom af Bryggers, Ovn og Brønd, N. Urup og Kone for deres Livstid forbeholder dem fælleds Brug, men af Sønnen Thomas Urup imidlertid vedligeholdes. Desuden forbeholder N. Urup for sin og hans Kones Livstid, 3 1/2 Fag fra den østre Ende af Vaaningshuset til frie Raadighed, enten til selv at beboe det, eller at bortleie det til en eenlig Person, ligesom de og forbeholde sig Ret til, hvis de selv beboe det, at have en af deres Børn eller en anden Person hos sig, endelig forbeholder de sig til Kaal og Urter den østre Deel af Haugen, efter den midterste Gang, som Sønnen eller Gaardens Besidder imidlertid holder forsvarlig indhegnet, gjødet og dyrket, ligesom han og holder de for- nævnte 3 1/2 Fag Aftægtshuus forsvarlig vedlige med Tag. 2. Sønnen Thomas Nielsen Urup paa den anden Side, som Kjøber, forbinder sig til at svare sine Forældre Niels Olesen Urup og Mette Thomasdatter til Ophold saal.ænge de leve begge, aarlig 3 Tdr. Rug 1 Td. 4 Skp. Malt, alt reent, godt og maletørt, 4 Skp. Byggryn, 21/2 Skp. Boghvedegryn, Halvdelen til hvert Aars 1ste November og Halvdelen til hvert Aars 1ste Mai, samt desuden i Efteraaret 1 Td. 4 Skp. gode Kartofler af Middelstørrelse, 2 Lispund saltet og tørt Flesk uden Been, 2 Lispund saltet og tørt Oksekjød, 11/2 Lispund Fanøer Torsk, 12 Pund godt sød Ost, 2 Pund tydske Humle, 80 Stk. friske Hønseæg til Paaske, 80 til Midsommer og 80 til 1ste November; ugentlig 11/2 Pund godt Smør og daglig 1 1/2 Kande sød nysmalket Melk. Men naar N. Urup eller Kone er døde, svarer Sønnen Thomas Urup den efterle- vende aarlig til de forbenævnte Tider kuns 2 Tdr. Rug, 1 Td. Malt, 21/2 Skp. Byggryn, 1 1/2 Skp. Boghvedegryn, 1 Tønde Kartofler, 1 Lispund 6 Pund Flæsk, 1 Lispund 6 Pund Kjød, 1 Lispund Torsk, 8 Pund sød Ost, ialt 180 Æg og 11/2 Pund Humle, ugentlig 1 Pund Smør, daglig 1 Kande Melk, alt af samme Beskaffenhed og Godhed som forhen. Desuden svarer Aftægtsgiveren, Sønnen Thomas Urup, aarlig til Aftægtstagerne, hans Forældre N. Urup og Mette Thomasdatter, hvad enten de leve begge, eller kuns den ene, i hvert Aars Efteraar 2 Slagtfaar eUer Beder med Uld paa 1 Lispund Talg og 1 Skp. middel salt, og hver sommer i rette Bjergnings- tid der fornØdne Brændse l af Tørv og Klyne, og deraf lO Læs fra Andsager Hede, gravet, tørret, hjemkjørt, kladet og tildækket, ugentlig 1/2 Potte godt dansk Kornbrændeviin, hver Gang der kjernes 1 Potte Kjernemelk, hver Gang en af Køerne kalve 1 Potte Raamelk og hvis Kalven slagtes,
da 1/4 Deel af Kroppen.

3. omend Aftægtstageren N. Urup og Hustru ikke boe i Aftægtsværelserne , men i Degneboligen, er Aftægtsgiveren lige pligtig til at svare og levere dem forannævnte Ophold, baade Kornet og det øvrige Nævnte, intet undtagen til de fornævnte Tider i Degneboligen.

4. Sønnen Thomas Urup er pligtig at befordre N. Urup og Kones Korn til og fra Mlle, saa er samme og i Sygdoms Tilfælde føligtet til at lade dem opvarte og pleie om behøves og forlanges. Ligeledes maae han besørge den Sidstes Begravelse, ligesom den Førstes, imod at han nyder derfor et billigt Vederlag.

5. Ligesaa er han føligtet til at gjøre sine Søstre Karens og Kjerstine Maries Bryllupper, naar de skulle giftes og give sine Brødre, om disse givtes, paa deres Bryltups Morgen Frokost, alt efter Egnens Skik. Men ønsker han sig fritaget for at opfylde dette, betaler han hver af Pigerne 15 Rdlr. og Drengene 5 Rdlr. D.C. istedet derfor.

6. N. Urups og Kones Mette Thomasdatters Efterladenskaber ved deres dødelige Afgang skal alt tilhøre deres andre Børn, saa at Thomas Nielsen Urup eller Arvinger aldeles ingen Arveret have. Dog have de andre Børn at betale den Sidstes Begravelse.

7 Til Sikkerhed for forestaaende Contraats Opfyldelse i alle Dele, naturligviis uden nogensomhelst Betaling eller andet Vederlag, af min Søn eller i ald Fald Gaardens efterkommende Eier, forbeholde Aftægtstagerne N. Urup og Kone dem første Prioritets Panterettighed i foranførte Thomas Nielsen Urup solgte og overdragende Gaard og Engparaeller med den i lste Post benævnte Besætning og Indboe, samt Avls- og Gaardsredskaber tilligemed Gaardens Gjødning, Kornsæd og Afgrøde .

8. Denne Contraats Værdie er, udregnet paa den lovforskrevne Maade, ansat til 400 Rdlr. Sølv, hvorefter det stemplede Papiir er forbrugt. Denne Aftægtsaontraat bekræftes hermed med vore Hænders Underskrifter, og da jeg Thomas Nielsen Urup endnu ikke er umyndig, har jeg formaaet min Svigerfader Sognefoged Søren Christensen i Olling at medunderskrive denne Contraat som min Curator. Fredensberg i Thorstrup Sogn, den 27de Martz 1840.Som Sælger: N. Urup.
Som Kjøber: Thomas Nielsen Urup.

Som Curator: S. Christensen.
At der ingen skriftlig Kjøbecontract har været oprettet, om det Kjøb hosfølgende Skjøde af Dags Dato omhandler, hvorved jeg Kirkesanger og Skole lærer Niels Olesen Urup har solgt til min Søn Thomas Nielsen Urup, min hidtil ejende Gaard, Fredensberg Kaldet, for Kjøbesum 600 Rbd. r.S., det at- testeres herved.
Fredensberg, Thorstrup Sogn den 27de Martz 1840. Som Sælger: Som Kjøber: N. Urup Thomas Nielsen Urup. " Følgende avisudklip fortæller om Niels Olufsen Urups død: "At vor kjære Fader og Svigerfader, pensioneret Skolelærer og Kirkesanger, Dannebrosmand. N. Urup i Thorstrup, efter en Dags Sygdom blid og stille er bortkaldt herfra den 26de Februar, næsten 90 Aar gl. , meddeles herved fraværende Slægt og Venner af Hans Efterladte. (Begravelsen finder Sted fra Fredensberg Gaard i Thorstrup Fredagen d. 7 .Marts, Formd. Kl. 12. ) "
"Varde, d. 28. Februar. I Forgaars døde uden foregaaende Sygdom pensioneret Lærer og Kirkesanger N. Urup, 90 Aar gl. , i Thorstrup Sogn. Den Afdøde fødtes 1789 i Sønderup i Grindsted Sogn og blev Seminarist fra Borris 1812 med bedste Karakter. Han var derefter i 2 Aar Huslærer for Pastor Fabricius i Ansager, hvorfra han 1814 blev kaldet til Lærer og Kirkesanger i Thorstrup og tillige Kirkesanger i Horne, i hvilke første Stillinger han virkede i 45 Aar, indtil han 1859 søgte og fik sin Afsked, ved hvilken Lejlighed han udnævntes til Dannebrogsmand. Han bevarede en sjælden Aandsfriskhed lige til sin Død, og han mindes med Kjærlighed og Tak af de Mange i Thorstrup Sogn , der i ham have haft en god og kristelig Børnelærer. Han var den ældste Mand i Thorstrup. "

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE